Regulamin korzystania ze sklepu na stronie internetowej https://sklep.effectiveme.pl/

 

 

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego stworzonego przez Annę Szpyt i dostępnego pod adresem https://sklep.effectiveme.pl/. Celem sklepu jest umożliwienie Klientom zakupu produktów i usług dostępnych w sklepie oraz informowanie o bieżących akcjach promocyjnych. Administrator sklepu dokłada starań aby korzystanie ze sklepu przebiegało bezproblemowo, a Klienci czuli się usatysfakcjonowani i bezpieczni.

 

 1. Definicje
 2. Usługodawca – Anna Szpyt, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Szpyt, ul. Piłsudskiego 29, 37-600 Lubaczów, NIP: 7931592615.
 3. Sklep – sklep internetowy dostępna pod adresem https://sklep.effectiveme.pl/ prowadzony przez Usługodawcę w celu świadczenia Usług i sprzedaży produktów.
 4. Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu, która dokonała Rejestracji.
 5. Klient – Klient sklepu internetowego zwanego dalej Sklepem
 6. Administrator – Usługodawca, odpowiedzialny za działanie sklepu i zarządzanie Kontami.
 7. Treści – treści umieszczone przez Administratora w Sklepie
 8. Dane Użytkownika – dane podane przez Użytkownika, niezbędne do założenia Konta.
 9. Konto – indywidualny panel Użytkownika dostępny w Sklepie po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu zawierający informacje dotyczące Użytkownika lub jemu przeznaczone.
 10. Usługi – usługi świadczone za pomocą Sklepu.
 11. Produkty – produkty oferowane przez usługodawcę w Sklepie internetowym.
 12. Rejestracja – proces dokonywany przez Klienta mający na celu założenie Konta dostępnego w Sklepie.
 13. Logowanie – proces, w którym Użytkownik podaje w Sklepie dane umożliwiające dostęp do Konta.
 14. Usługi świadczone drogą elektroniczną – funkcjonalność systemu telefinformatycznego i informatycznego umożliwiająca Usługodawcy oferowanie i świadczenie określonych rozwiązań technicznych takich jak: założenie i prowadzenie Konta w Sklepie, możliwość korzystania z Usług i produktów, przechowywanie danych zawartych na Koncie bez jednoczesnej obecności stron, poprzez przekaz danych które są transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1954 ze zm.).

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Sklep został stworzony w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Usług i produktów dostępnych w Sklepie.
 3. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Sklepie wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 4. Rejestrując się w Sklepie i zakładając Konto Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia.
 5. Użytkownik posiada dostęp do Sklepu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem prawa do czasowych wyłączeń spowodowanych awarią, konserwacją, aktualizacją lub wymaganiami technicznymi.
 6. Do korzystania ze Sklepu konieczny jest dostęp do sieci Internet – szczegółowe wymagania co do sprzętu zawarte są w rozdziale VII niniejszego Regulaminu.
 7. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies, jak również odnośnie przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 8. Znajomość niniejszego Regulaminu jest obowiązkiem każdego z Użytkowników.

 

III. Rodzaje i zakres Usług świadczonych za pomocą Sklepu oraz sprzedaż produktów

Usługi i produkty są dostępne za pomocą Sklepu po uiszczeniu opłaty ustalonej przez Usługodawcę dostępne na stronie każdego produktu i usługi.

 

 1. Proces rejestracji i logowania
 2. Aby zarejestrować się w Sklepie użytkownik musi posiadać imię, adres email oraz wybrane przez siebie hasło.
 3. Podanie danych z ust. 7 jest dobrowolne jednak konieczne ze względu na sprzedawane produkty oraz Usługi świadczone za pomocą Sklepu. Bez podania danych z ust. 7 niemożliwe będzie udostępnienie Użytkownikowi niektórych z Usług i produktów Sklepu takich jak: kursy internetowe, ebooki, lekcje języka angielskiego, udzielanie rabatów, itp.
 4. Po podaniu danych Użytkownik uzyskuje dostęp do spersonalizowanego Konta, dzięki któremu może korzystać z Usług i produktów oferowanych przez Sklep.

 

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
 2. Administratorem danych osobowych jest Anna Szpyt, prowadząca przedsiębiorstwo pod firmą Anna Szpyt, pod adresem ul. Piłsudskiego 29, 37-600 Lubaczów, NIP:
 3. Administrator gwarantuje prawidłową ochronę danych osobowych, stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną czy przetwarzaniem z naruszeniem prawa, a ich odbiorcami mogą być jedynie podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla Administratora.
 4. Udostępnianie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania ze Sklepu. Dane te przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami prawa oraz celu i zakresie koniecznym do korzystania ze sklepu, sprzedawanych w nim produktów oraz Usług świadczonych za jego pomocą.
 5. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
 6. a) dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi,
 7. b) prawo do dokonywania sprostowania tych danych,
 8. c) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 9. e) w przypadkach przewidzianych w ustawie, Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 10. f) w przypadkach, gdy przetwarzanie konkretnych danych osobowych oparte jest na zgodzie, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 11. Dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień, świadczeniem usług i zawieraniem umów przechowywane są do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jak również przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków archiwalnych i podatkowych, zaś w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu cofnięcia wyrażonej zgody lub złożenia sprzeciwu.
 12. Nie się przewiduje przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 13. W razie wystąpienia zastrzeżeń co do prawidłowości sposobu przetwarzania danych przez Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i polityki cookies znajdują się w Polityce prywatności.

 

 1. Zakres korzystania
 2. Dostęp do Sklepu jest darmowy.
 3. Korzystanie ze Sklepu, usług, rabatów i akcji promocyjnych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Sklep może być używana jedynie do celów określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z obowiązującym prawem. W szczególności zabronione jest udostępnianie na Sklepie treści i danych:

– niezgodnych z prawdą, w tym w szczególności fałszywego imienia i nazwiska,

– naruszających prawa osób trzecich, dobre obyczaje i powszechnie obowiązujące zasady prawa.

 1. Wszelkie prawa autorskie, zarówno do Sklepu jak i treści w nim zamieszczanych są zastrzeżone. Zabronione jest kopiowanie, udostępnianie i korzystanie z treści w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem oraz bez zezwolenia Administratora.

 

VII. Wymagania niezbędne do uzyskania dostępu do Sklepu

 1. W celu dostępu do Sklepu niezbędne jest:

– dysponowanie sprzętem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych,

– posiadanie przeglądarki umożliwiającej przeglądanie stron internetowych,

– posiadanie dostępu do sieci Internet

– posiadanie  systemu operacyjnego,

– posiadanie skrzynki email.

 

VIII. Umowa oświadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika usługi drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników następujące usługi elektroniczne:

– korzystanie ze Sklepu,

– możliwość rejestracji i założenia Konta w Sklepie,

– możliwość zapoznawania się z aktualnymi promocjami i rabatami,

– otrzymywanie wiadomości e-mail zawierających informacje o aktualnych promocjach i rabatach.

 1. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 2. Wymagania techniczne konieczne do uzyskania kompatybilności z systemem:

– dysponowanie sprzętem umożliwiającym przeglądanie stron internetowych,

– posiadanie przeglądarki umożliwiającej przeglądanie stron internetowych,

– posiadanie dostępu do sieci Internet,

–  posiadanie systemu operacyjnego,

– posiadanie skrzynki email.

 1. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w sposób nienaruszający praw i interesów osób trzecich poprzez podawanie nieprawdziwych danych. Zakazane jest zamieszczanie w Sklepie i Koncie danych nieprawdziwych, naruszających prawa i interesy osób trzecich oraz korzystanie ze Sklepu w sposób, który może powodować zakłócanie jej funkcjonowania, w szczególności poprzez nadmierne jej obciążanie lub używanie złośliwego oprogramowania.

 

 1. Reklamacje
 2. Użytkownik ma prawo składania reklamacji dotyczących działania Sklepu. W szczególności braku dostępności do Sklepu i braku dostępności do Usług i Produktów w Sklepie.
 3. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu można zgłaszać na adres mail: aszpyt@effectiveme.pl
 4. Administrator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej otrzymania.
 5. Administrator w miarę możliwości technicznych dołoży wszelkich starań w celu jak najszybszego usunięcia niezgodności w systemie i umożliwienie dostępu do Sklepu, Usług i Produktów.

 

 1. Odpowiedzialność Administratora
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Użytkownikom poprzez korzystanie przez nich ze Sklepu w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu systemu lub brak dostępności niektórych z usług w sytuacji gdy Użytkownik nie podał niezbędnych danych umożliwiających udostępnienie mu danych usług.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu w sytuacji niespełnienia przez Użytkowania wymagań technicznych wskazanych w rozdziale VI niniejszego Regulaminu.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Zapisy niniejszego regulaminu mogą ulec zmianie w razie zaistnienia ważnych przyczyn. Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora o zmianie regulaminu mailowo w terminie 14 dni przed jego zmianą. Niewyrażenie zgody przez Użytkownika powinno odbyć się poprzez odesłanie zwrotnej wiadomości e-mail na adres e-mail, z którego nadesłano informację o zmianie Regulaminu z oświadczeniem o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu. W razie niewyrażenia zgody przez Użytkownika na zmianę Regulaminu jego Konto zostaje usunięte ze Sklepu w ciągu 3 dni od momentu powzięcia przez Administratora wiadomości o niewyrażeniu zgody na zmianę Regulaminu.
 3. Usługodawca może w każdym czasie zakończyć działanie Sklepu za uprzednim poinformowaniu Użytkowników z 7 dniowym wyprzedzeniem.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od 24.01.2019 r.

 

 

 

Tutaj należy podać ewentualnie informacje dotyczące systemu, przeglądarki itp.

Tutaj należy podać ewentualnie informacje dotyczące systemu, przeglądarki itp.

 

Tutaj należy podać ewentualnie informacje dotyczące systemu, przeglądarki itp.

Tutaj należy podać ewentualnie informacje dotyczące systemu, przeglądarki itp.