Polityka prywatności sklepu internetowego prowadzonego pod adresem: https://sklep.effectiveme.pl/

 

Niniejsza polityka prywatności określa zasady korzystania przez Użytkowników ze sklepu, zasady dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, a także zasadę działania plików cookies.

 

Niniejsza Polityka zostaje udostępniona na stronie internetowej www.sklep.effectiveme.pl, gdzie w każdej chwili Użytkownik może się z nią zapoznać.

 

 1. Postanowienia ogóle
 2. Administratorem danych osobowych jest Anna Szpyt, prowadzący działalność gospodarczą pod pod firmą Anna Szpyt, ul. Piłsudskiego 29, 37-600 Lubaczów, NIP: 7931592615, adres mail: aszpyt@effectiveme.pl .
 3. Sklep działający pod adresem https://sklep.effectiveme.pl/ działa zgodnie z przepisami prawa w tym w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.).
 4. Administrator gwarantuje prawidłową ochronę danych osobowych, stosuje odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i zabezpieczające dane osobowe przed ich utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieupoważnioną czy przetwarzaniem z naruszeniem prawa. Administrator zachowuje należytą staranność ocenianą z punktu widzenia staranności jaką powinien zachować podmiot administrujący danymi.
 5. Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą Polityką.
 6. Odbiorcami danych będą jedynie podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w ramach świadczenia usług dla Administratora.
 7. Administrator zapewnia, że pracownicy mający dostęp do danych osobowych zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem ochrony danych osobowych.
 8. Dane Użytkowników nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych ani przetwarzane w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 9. Dane Użytkowników nie są przekazywane ani sprzedawane innym osobom czy instytucjom bez wyraźnego żądania Użytkownika, którego dane dotyczą.
 10. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych przed ich utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich nieuprawnionych osób trzecich lub niewłaściwym wykorzystaniem.
 11. Administrator jest obowiązany do ujawnienia danych Użytkowników na podstawie przepisów obowiązującego prawa w sytuacjach nim przewidzianych. Administrator na żądanie odpowiednich organów państwa takich jak organy administracji państwowej, organy ścigania, organy wymiaru sprawiedliwości ma obowiązek przekazać dane dotyczące Użytkowników, których żądanie dotyczy.
 12. Administrator przetwarza dane w celu udostępnienia Użytkownikom usług i produktów dostępnych w sklepie i w celu umożliwienia Użytkownikom skorzystania z nich.

 

 1. Cel i zakres zbierania i przetwarzania danych osobowych
 2. Dane osobowe w ramach sklepu przetwarzane są zgodnie z prawem, w oparciu o następują podstawy prawne legalizujące takowe działanie:
 3. a) zgodę osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych w określonym celu,
 4. b) niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usług i sprzedaży produktów zawartej przez osobę, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.
 5. Administrator zbiera dane osobowe Użytkowników do następujących celów:
 6. a) umożliwienia rejestracji i założenia Konta w sklepie,
 7. b) logowania do Konta,
 8. c) umożliwienia korzystania z Usług i zakupów dostępnych w sklepie, w szczególności kursów, e-booków, lekcji języka angielskiego,
 9. d) obsługi Konta,
 10. e) marketingu bezpośredniego (m.in. zamieszania w sklepie informacji o rabatach i promocjach oraz przesyłania tych informacji za pośrednictwem wiadomości e-mail).

 

III. Zakres zbieranych danych

 1. Administrator zbiera następujące dane:
 2. a) imię i nazwisko,
 3. b) adres e-mail,
 4. c) historię dotychczasowych usług i zakupionych produktów, z których korzystał Użytkownik.
 5. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, jednak jest to konieczne dla korzystania ze sklepu, w szczególności Rejestracji i korzystania z Konta.
 6. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
 7. Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o wyraźną zgodę Użytkownika oraz zawartą z nim umowę o świadczenie usług.
 8. Administrator przechowuje dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego do czasu ewentualnego cofnięcia odpowiednich zgód lub złożenia sprzeciwu. Natomiast dane przetwarzane w związku ze składaniem zamówień, świadczeniem usług i zawieraniem umów przechowuje do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jak również przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków archiwalnych i podatkowych.
 9. W każdym czasie Użytkownik może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, będzie to jednak skutkowało usunięciem jego Konta ze sklepu i niemożnością korzystania z jego usług.
 10. Pod pojęciem „cofnięcia zgody”, o którym mowa w ust. 4 i 5, Administrator rozumie także usunięcie Konta przez samego Użytkownika

 

 1. Prawa Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 2. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać z prawa do:
 3. a) dostępu do treści swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usługi,
 4. b) prawo do dokonywania sprostowania tych danych,
 5. c) usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 6. d) w przypadkach przewidzianych w ustawie, Użytkownikowi przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,
 7. e) przenoszenia danych osobowych,
 8. f) w przypadkach, gdy przetwarzanie konkretnych danych osobowych oparte jest na zgodzie, Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem; cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania danych przez Administratora w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 9. Żądania przewidziane w punkcie powyżej można zgłaszać Administratorowi, na adres mail lub pisemnie na adresy wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.
 10. Administrator ustosunkuje się żądań Użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni.
 11. Usunięcie danych przez Administratora będzie równoznaczne z usunięciem Konta i niemożnością korzystania ze sklepu i Usług oraz produktów za jej pośrednictwem oferowanych.
 12. W razie wystąpienia zastrzeżeń co do prawidłowości sposobu przetwarzania danych osobowych przez Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla jego miejsca zamieszkania lub siedziby sklepu.

 

 1. Polityka cookies
 2. Sklep korzysta z technologii plików cookies, zwanych również „ciasteczkami”. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze sklepu.
 3. Pliki takie pozwalają rozpoznać urządzenie, Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
 4. Pliki cookies są wykorzystywane do:
 5. a) umożliwienia korzystania ze sklepu
 6. b) utrzymywania sesji Użytkownika w celu niewpisywania na każdej podstronie sklepu ponownie danych logowania,
 7. c) dostosowywania sklepu do zindywidualizowanych potrzeb i preferencji Użytkowników,
 8. d) prowadzenia anonimowych statystyk korzystania ze sklepu,
 9. e) działań marketingowych.
 10. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies w urządzeniu końcowym jest Administrator.
 11. Za pomocą plików cookies nie są przechowywane czy przetwarzane dane osobowe Użytkowników – pliki cookies nie służą do identyfikacji Użytkowników.
 12. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników.
 13. Zazwyczaj przeglądarka internetowa automatycznie dopuszcza przechowywanie plików cookies, Użytkownicy mogą zmienić ustawienia cookies w tym zakresie, a także usuwać pliki cookies. Możliwe też jest blokowanie plików cookies.
 14. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności sklepu.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności mają zastosowanie przepisy RODO oraz odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
 3. Treść niniejszej Polityki prywatności może ulec zmianie w przypadku zmian ustawowych dotyczących ochrony danych osobowych, rozwoju technologii internetowej lub rozwoju sklepu.
 4. O zmianie treści niniejszej Polityki Użytkownik będzie poinformowany przez Administratora w terminie 14 dni przed jej zmianą. Niewyrażenie zgody przez Użytkownika na zmianę niniejszej Polityki prywatności powinno odbyć się poprzez odesłanie zwrotnego maila na adres mail, z którego nadesłano informację o zmianie Polityki z oświadczeniem o niewyrażeniu zgody na zmianę. W razie niewyrażenia zgody przez Użytkownika na zmianę Polityki prywatności jego Konto zostaje usunięte ze sklepu w ciągu 3 dni od momentu powzięcia przez Administratora wiadomości o niewyrażeniu zgody na zmianę. Użytkownik w każdym czasie sam może usunąć Konto i zaprzestać korzystania ze sklepu.
 5. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania na temat Polityki Prywatności, skontaktuj się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej lub poprzez wiadomość e-mail na adresy wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.
 6. Niniejsza Polityka prywatności wchodzi w życie od 25.03.2020 r.